Przyczyniłeś się do wypadku samochodowego i jesteś poszkodowany? Co z odszkodowaniem?

0

Ubieganie się o otrzymanie odszkodowania przez poszkodowanego w wyniku wypadku nie należy do tych najtrudniejszych spraw. Komplikacje mogą się pojawić w momencie, gdy poszkodowany przyczynił się do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów. Czy również w tej sytuacji poszkodowany ma możliwość otrzymania odszkodowania?

Przyczynienie się do powstania lub zwiększenia szkody

Szkoda, zaistniała w wyniku wypadku, ma podwójne znaczenie. Szkodą w tym przypadku będzie zarówno szkoda na mieniu czyli zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz szkoda na osobie, czyli uszkodzenie ciała, doprowadzenie do rozstroju zdrowia lub śmierci uczestnika wypadku. Artykuł 362 Kodeksu Cywilnego, który brzmi tak: „Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron”, oznacza, że odszkodowanie, które zostanie wypłacone poszkodowanemu zostanie obniżone o kwotę indywidualnie ustalaną. Istotne w tym przypadku jest zarówno przyczynienie się do tego, że szkoda w ogóle powstała, jak również posiadanie wpływu na zwiększenie się rozmiarów tej szkody. Najczęściej istnieje procentowa zależność pomiędzy indywidualnymi okolicznościami zdarzenia, a wysokością odszkodowania. W praktyce firmy ubezpieczeniowe lub sądy, które prowadzą sprawy o odszkodowanie, określają stopień przyczynienia poszkodowanego się do powstania lub zwiększenia szkody – w procentach – i odpowiednio, o ten sam procent – zmniejszają kwotę wypłacanego odszkodowania. W skrócie, jeśli poszkodowany, zgodnie z opinią sądu, przyczynił się np. w 30 % do powstania szkody, kwota należnego odszkodowania zostanie pomniejszona o 30 %.

Najczęściej powtarzające się sytuacje, wpływające na zmniejszenie kwoty odszkodowania

Każdy wypadek jest traktowany osobno, ale jednak możliwe jest wskazanie najczęściej zdarzających się sytuacji, które wpływają na obniżenie kwoty odszkodowania. Należą do nich:

  1. Niezapinanie pasów.
  2. Udział alkoholu, dotyczy to zarówno prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, wsiadania do samochodu z nietrzeźwym kierowcą, a nawet nieuważne wejście na jezdnię z promilami alkoholu we krwi.
  3. Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego, np. nadmierna prędkość, brak włączonych świateł, przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym.
  4. Niezachowanie środków ostrożności, nierozmyślne zachowanie.

Zaniechanie wypłaty odszkodowania

Ubezpieczyciel sprawcy wypadku może odmówić wypłaty odszkodowania z dwóch powodów: jeśli do powstania szkody przyczyniła się, tylko i wyłącznie, osoba trzecia lub jeśli na powstanie szkody miała wpływ „siła wyższa”. Niekiedy na drodze dochodzi do sytuacji, w której trzeba wybrać tzw. mniejsze zło, żeby np. aby uratować sobie albo komuś innemu życie lub ochronić zagrożone mienie . Chcąc się ochronić przed poważnymi konsekwencjami np. skręcamy gwałtownie na inny pas, przyczyniając się do wypadku, w wyniku którego czynimy szkodę innemu pojazdowi. W tej sytuacji firma ubezpieczeniowa, która nas reprezentuje, może odmówić wypłaty odszkodowania osobie, której wyrządziliśmy szkodę, ponieważ na to zdarzenie nie mieliśmy wpływu. Poszkodowany może również nie otrzymać odszkodowania jeśli jako jedyny przyczynił się do powstania szkody (i nie wynikało to z tzw. okoliczności siły wyższej). Podstawą do wypłaty lub odmowy wypłaty odszkodowania jest ustalenie związku przyczynowo-skutkowego, jaki zaistniał pomiędzy poszkodowanym, a szkodą, która powstała.

Udostępnij

Dodaj komentarz